Skip to main content
 
 

ABCadviseur Energielabels

transparantie en kwaliteit voorop

 
 

Uw energie verbruik verminderen?

Door slimme toepassingen kan uw verbruik drastisch verlaagd worden

 
 

Energielabels van ABCadviseur

Snel erachter komen wat voor energielabel uw woning heeft?

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN EEN ENERGIELABEL, ENERGIEINDEX EN ENERGIEPRESTATIEADVIES VOOR WOONGEBOUWEN (EPA-W/B) van ABCadviseur gevestigd te Feanwâlden, Anthony Fokkerloane 16. 

TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende de levering van een energielabel en maatwerk/energieprestatieadvies voor woongebouwen.1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. 

IDENTITEIT VAN HET BEDRIJF

2.1 ABCadviseurKvK-nummer: 86149687

BEGRIPSBEPALINGEN

Verstaan wordt onder:3.1 Bedrijf: ABCadviseur, wederpartij van de opdrachtgever bij de overeengekomen levering van een energielabel eventueel in combinatie met een maatwerkadvies.3.2 Opdrachtgever: degene, die een overeenkomst voor levering van een energielabel eventueel in combinatie met een maatwerkadvies voor een woongebouw heeft afgesloten.3.3 Overeenkomst: afspraak tussen bedrijf en opdrachtgever die het bedrijf verplicht tot het verrichten van diensten.3.4 Productbeschrijving diensten: beschrijving van de diensten energielabel en energieprestatieadvies. De productbeschrijving maakt onderdeel uit van de overeenkomst.3.5 Energielabel: Het energielabel is een document waarin beschreven staat hoe energiezuinig een woongebouw is in vergelijking met soortgelijke gebouwen volgens de NTA8800. Het geeft dit weer met de klassenA ++++(groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig). Een energielabel kan tot stand komen na omzetting van een voorlopig label of eerder afgegeven label, nadat de energieprestatieadviseur het woongebouw heeft opgenomen.3.6 Energieprestatieadvies (maatwerkadvies): op een woongebouw toegesneden advies op maat, met inbegrip van gebruikersgedrag, dat voorzien is van energiebesparende maatregelen, investeringsbedragen en terugverdientijden. Dit advies geeft geen inhoudelijk inzicht omtrent de technische staat van de installaties en/of het woongebouw zelf.3.7 Woongebouw: Gebouw met een woonfunctie: Onder woonfunctie vallen bouwwerken of delen daarvan met een woonbestemming, zoals vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen of duplexwoningen, woonwagens en drijvende woningen (zijnde geen woonschip of woonark). 

TOT STAND KOMEN OVEREENKOMST

4.1 Het bedrijf behoudt zich ten alle tijden het recht voor om opdrachten te weigeren en een overeenkomst niet tot stand te laten komen.4.2 Er is sprake van een overeenkomst na opdrachtverstrekking door opdrachtgever, dit kan mondeling telefonisch, via WhatApp, E-mail, schriftelijk of mondeling. 

TARIEVEN, BETALING EN KOSTEN

5.1 Alle door het bedrijf genoemde bedragen zijn, tenzij anders schriftelijk vermeldt, inclusief BTW.5.2 De aan het bedrijf op grond van de overeenkomst toekomende bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door opdrachtgever.5.3 Het bedrijf is bevoegd de facturering uit te besteden aan een derde.5.4 Betaling van de factuur zal door de opdrachtgever, binnen 14 dagen na dagtekening, geschieden door middel van een storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.5.5 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim. Indien de factuur na twee betalingsherinneringen niet is voldaan, geeft het bedrijf de vordering uit handen aan een incassobureau. Het bedrijf maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten zoals is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Daarnaast is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Pagina 3 van 5 5.7 Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht het bedrijf zich van eventuele vervolgafspraken, voortvloeiende uit de overeenkomst, ontheven, totdat alsnog wordt betaald.5.8 Indien de opdrachtgever de opdracht wenst in te trekken nadat het bedrijf het woongebouw heeft opgenomen doch voordat het bedrijf het energielabel/maatwerkadvies heeft afgemeld bij rvo.nl, is opdrachtgever 75% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Indien het bedrijf het energielabel reeds heeft afgemeld bij rvo.nl zal opdrachtnemer het energielabel conform opdracht uitbrengen en is de opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd. 

Vragen over het verbruik van uw woning? Neem contact op

6.VERPLICHTINGEN VAN HET BEDRIJF

6.1 Het bedrijf maakt een afspraak met de opdrachtgever over de datum en het tijdstip van uitvoering.6.2 De overeengekomen werkzaamheden worden door een gecertificeerde EPA-adviseur opgenomen.6.3 De overeengekomen werkzaamheden worden conform de nationale beoordelingsrichtlijn BRL9500 uitgevoerd.6.4 Alle door opdrachtgever aan het bedrijf verstrekte gegevens en informatie zal door opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld. 

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever verplicht zich jegens het bedrijf tijdig de nodige informatie te verstrekken voor een correcte uitvoering van de opdracht. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door het bedrijf is verzocht.7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer verstrekt informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.7.3 Opdrachtgever zal opdrachtnemer afdoende tijd geven om het woongebouw op correcte wijze op te nemen, verleent toegang tot alle vertrekken en ruimtes, tot het woongebouw behorende gronden en installaties die relevant zijn voor een volledige opname.7.4 Opdrachtgever dient mee te werken aan een controleonderzoek dat de certificerende instelling mogelijk kan uitvoeren. Het energielabel wordt ongeldig als de opdrachtgever hieraan niet meewerkt. 

AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het bedrijf is behoudens opzet of grove schuld door het bedrijf niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste subsidies, schade toegebracht aan personen, dan wel eigendommen van de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de uitvoering van werkzaamheden door het bedrijf. Indien het bedrijf voor schade aansprakelijk mocht zijn dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het schadebedrag veroorzaakt aan het woongebouw.8.2 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, waaronder het verstrekken van juiste gegevens en tijdige betaling.8.3 De opdrachtgever vrijwaart het bedrijf voor claims van derden. 

OVERMACHT

9.1 Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden. Ziekte van de opdrachtnemer wordt gezien als overmacht. 

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS EN MONITORINGSBESTANDEN

10.1 Voor het opstellen van een overeenkomst worden diverse persoonsgegevens gevraagd alsmede gegevens over het woongebouw waarvoor een energielabel of maatwerkadvies wordt opgesteld. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor: 

  • het invoeren van gebruikelijke klantgegevens in de database van het bedrijf; 
  • communicatie over diensten (maken van afspraken) die zijn gerelateerd aan de overeenkomst; 
  • het verzamelen van technische opnamegegevens van het gebouw ten behoeve van de bepaling van het energielabel, de Energie-Index of het maatwerkadvies; 
  • monitoring: het monitoringsbestand wordt geregistreerd in de database van Rijkdienst voor Ondernemend NL (RVO). RVO gebruikt het monitoringsbestand ten behoeve van dataverzameling met als doel het monitoren, handhaven en borgen van de kwaliteit ten aanzien van de uitgebrachte energie prestatie. RVO publiceert de gegevens van het energielabel op de website: http://www.ep-online.nl en deze gegevens zijn openbaar inzichtelijk. – marketingdoeleinden: het informeren van de opdrachtgever over product/dienst gerelateerd nieuws of – aanbiedingen. Indien een opdrachtgever dit niet wenst kan de opdrachtgever dit melden per mail [email protected], telefonisch 0641783340, via WhatsApp of per brief. 

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking veertien dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld.11.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien de opdrachtgever een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst schriftelijk binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden en tarieven opzeggen. 

Energielabel aanvragen? Neem contact op

Berekenen van het Energie Verbruik

Het vaststellen van de energie prestatie van uw woning voor een energielabel is verplicht bij de verkoop en/of verhuur van uw woning. Ook is het soms mogelijk om een rentekorting bij de bank te krijgen wanneer de energie prestatie van de woning wordt vastgesteld.

Ook wanneer u uw woning wilt verduurzamen kunnen wij u helpen. Wij bezoeken uw woning en aan de hand van een inspectie leveren wij u een maatwerkadvies

Heeft u al een energielabel?
Ga naar ep-online

Energielabel aanvragen?

Neem Contact op  Energielabel aanvragen

×